جانبازجنگ تحمیلی که فرزند شهیده و پسرش هم مدافع حرمه. میگه حاضرم تو جنگ احتمالی به عنوان کیسه شن جلوی گلوله های دشمن بایستم تا بتونم اینطوری خدمتی به کشورم بکنم.هر دو چشمهاش تخلیه شده،دست چپ از شانه قطع شده و به واسطه ضایعه نخاعی فلج هست. ازش پرسیدن چه توقعی از مسئولین داری گفت: فقط حرف رهبر رو گوش کنن از هیچکس انتظاری ندارم من شرمنده جانبازانی هستم که در آسایشگاههای روانی بستری هستند. 

محو بندگی خدا شدن یعنی اینمنبع : سجایای اخلاقی و سیره ائمه معصومین(ع)محو بندگی خدا شدن یعنی این
برچسب ها :