امام ,دشنام

مردی امام حسن را دشنام داد.امام صبر کرد و هیچ نفرمود تا مرد از دشنام دادن فارغ شد.آنگاه امام سلام داد و با تبسمی فرمود:گمان میکنم غریب باشی و گویا امر بر تو مشتبه شده باشد.پس اگر از ما چیزی بخواهی عطا کنیم و اگر از ما طلب هدایت کنی هدایتت کنیم و اگر حاجتی داری حاجتت را برآوریم و اگر بار خود را به خانه ما فرود می آوری و میهمان ما باشی تا وقت رفتن برای تو بهترین خواهد بود. مرد گریست و گفت:شهادت میدهم تویی خلیفه خدا در روی زمین و خدا بهتر میداند که رسالت خود را در کجا قرار دهد

 

 
امام ,دشنام

برخورد امام حسن با مردی که او را دشنام دادمنبع : سجایای اخلاقی و سیره ائمه معصومین(ع)برخورد امام حسن با مردی که او را دشنام داد
برچسب ها : امام ,دشنام